Главная
РЎРѓР Р†?то?\\\'||SLeeP(3)   оборудования   візитна   володимир   ПОРУШЕНН?   тенденції   food   логофобія   маникюр   оренд   голодомор   362.   РЎРѓР Р†?то?\'||SLeeP(3)   лактостаз   вагітності   Варіант   псевдо   очей   ногах   одяг   аренды   робота   столику   kitchen   Монтиньяк  
Додати статтю | Реєстрація
 укр  |  рус 
Будівництво та ремонт
Відносини чоловіка та жінки
Готові домашні завдання (ГДЗ)
Дієтологія, косметологія, фітнес
Діти та родина
Документи для роботи
Бухгалтерія
Договори
Охорона праці
Посадові інструкції
Захоплення та хобі
Здоров'я, медицина, захворювання
Конспекти, лекції, курсові роботи
Красота, імідж, одяг
Кулінарні рецепти
Мода та стиль
Питання психології
Подорожі та туризм
Працевлаштування та освіта
Шкільні реферати
Макіяж для вечірки 
Саморобні "гірчичники" 
Звідки приходить апетит, і як з ним боротися 
Шкода комп’ютера на здоров’я людини 
Кілька оман у догляді за дитиною 
We Learn English 7 class Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт ) 
Чи варто міняти спеціальність 
Фізіотерапія 
Аркові прорізи, як позбутися стандартів типових приміщень 
Латиноамериканська програма спортивних бальних танців 
Як навчитися бачити краще в чоловіку 
Обруч для схуднення! 
Як зимувати кімнатним рослинам 
Зовнішня каналізація OSTENDORF 
Финансовая помощь: понятие, виды (субсидии, дотации, субвенции). Бюджетный кредит.  
Поняття творчості свободи і відповідальності 
We Learn English, 7 class, Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт )  
Хміль - лікар для жирної шкіри 
Фуд - Розвідка 
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Договори
ДОГОВОР ПОДРЯДА
одрядчик обязуется выполнить на условиях, определенных в данном Договоре Подряда (далее – Договор) ____________________________ (далее за текстом этого Договора – Работы), а Заказчик обязуется принять выполненные надлежащим образом работы и оплатить их стоимость Подрядчику на условиях, определенных данным Договором.   
   ООО «______________________» (далее именуемый «Подрядчик»), в лице генерального директора ___________________., действующего на основании Статута, с одной стороны, и
   Физическое лицо __________________, паспорт серии _____________, выдан _____________________________, _________________________ (далее именуемое «Заказчик»), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор подряда № _____________________ о нижеследующем:
   
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    Подрядчик обязуется выполнить на условиях, определенных в данном Договоре Подряда (далее – Договор) ____________________________ (далее за текстом этого Договора – Работы), а Заказчик обязуется принять выполненные надлежащим образом работы и оплатить их стоимость Подрядчику на условиях, определенных данным Договором.
   1.1. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика о готовности оборудования и окончании подготовительных строительных работ обязуется выполнить ______________________.
   1.2. Состав, объемы работ, выполняемых Подрядчиком, определены Сметой (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью Договора.
   
   2. ЦЕНА ДОГОВОРА
   2.1. Договорная цена работ составляет ______________________________
   2.2. Договорная цена шефмонтажных работ определяется на основании Сметы на выполнение данных работ (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью Договора.
   
   3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
   3.1. Все платежи осуществляются Заказчиком в национальной валюте Украины, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, согласно счета-фактуры Подрядчика.
   3.2. Оплата по Данному Договору осуществляется в течение двух робочих дней с момента подписания Акта выполненных работ, подписанных Сторонами.
   
   4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
   4.1. Общий срок выполнения работ по данному Договору составляет 5 (пять) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления о готовности объекта к монтажу оборудования.
   4.2. Сроки выполнения работ могут пересматриваться при таких обстоятельствах:
   4.2.1. Действие непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства, стихийное бедствие, военные действия и т.п.)
   4.2.2. При возникновении обстоятельств, которые не позволяют выполнять работы и не зависят от Подрядчика, что подтверждается Актом, подписанным Сторонами.
   4.2.3. Несвоевременная передача объекта Подрядчику.
   4.2.4. Неготовность объекта к выполнению монтажних работ.
   4.2.5. Несоответствие выполненных Заказчиком предварительных строительных работ условиям размещения и монтажа оборудования.
   5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
   5.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:
   5.1.1. Самостоятельно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные данным Договором и сдать работы Заказчику в состоянии, которое соответствует условиям данного Договора.
   5.1.2. Предоставить Инструкциюпо технологической установки оборудования.
   5.1.3. Выполнить подключение и пусконаладочные работы оборудования.
   5.1.4. Подготовить, подписать и направить на утверждение Заказчика Акт выполненных работ.
   5.2. Заказчик обязуется:
   5.2.1. До начала выполнения работ по данному договору, выполнить предварительные строительные работы (отрыть котлован, подготовить бетонное основание для установки оборудования ). При налички грунтовых вод одновременно с отрывкой котлована обеспечить водопонижение.
   5.2.2. Обеспечить доступ Подрядчика к строительной площадке, а также к источнику электропитания, расположенному не далее 5 м от строительной площадки.
   5.2.3. Под надзором Подрядчика установить ____________________________________
   5.2.4. После установки ____________________________________ выполнить завершающие строительные работы в соответствии с технологической инструкцией.
   5.2.5. Оплатить Подрядчику за фактически выполненные работы в размерах, в соответствии с Актами выполненных работ.
   1.1.1. Способствовать Подрядчику в выполнении работ по данному Договору.
   1.1.2. Не затягивать с приемкой результатов выполненных работ на объекте (Актов выполненных работ), оформлением всех необходимых для выполнения договора документов.
   1.1.3. Принять выполненные по данному договору работы в течение рабочего дня после подписания Акта выполненных работ.
   
   
   6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   6.1. За нарушение обязанностей, определенных данным Договором, Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Украины и данного Договора. Стороны не несут ответственность, предусмотренную данным Договором, если соответствующее нарушение является результатом действий или бездеятельности другой Стороны Договора.
   6.2. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ в соответствии с п.4.3. данного Договора, Подрядчик выплачивает штрафную санкцию в размере 0,1% от договорной цены соответствующих работ за каждый день просрочки.
   6.3. За нарушение Заказчиком срока оплаты выполненных работ в соответствии с п.3.2. данного Договора, Подрядчик выплачивает штрафную санкцию в размере 0,1% от договорной цены соответствующих работ за каждый день прос рочки
   6.4. Риск случайного уничтожения или случайного повреждения объекта, а также материалов и оборудования несет Заказчик.
   6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по данному Договору, если их невыполнение вызвано или обусловлено обстоятельствами форс-мажора, которые подтверждены соответствующими заключениями Торгово-промышленной палаты.
   
   
   
   7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
   7.1. Приемка работ Заказчиком - сдача объекта в эксплуатацию по окончании работ оформляется Актом выполненных работ.
   
   8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
   8.1. Любые дополнения и изменения данного Договора будут иметь силу только в том случае, если они будут оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
   8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место при согласии Сторон, или на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Украины и данным Договором.
   8.3. При расторжении Договора, по общему решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном Сторонами совместно.
   8.4. Сторона, которая решила разорвать Договор, направляет письменное сообщение второй Стороне за 10 календарных дней до момента расторжения.
   
   9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
   9.1. Все споры и расхождения, которые возникают между Сторонами при выполнении данного Договора, или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
   9.2. В случае невозможности разрешения споров и расхождений путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Хозяйственном суде в установленном действующим законодательством Украины порядке, с обязательным соблюдением порядка досудебного урегулирования споров, определенного Хозяйственным процессуальным Кодексом Украины.
   
   10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
   10.1. Данный Договор вступает в силу и считается заключенным с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
   10.2. Подрядчик подтверждает, что он является плательщиком налога на прибыль предприятий на общих условиях по ставке, предусмотренной Налоговым Кодексом Украины.
   10.3. К данному Договору прилагаются:
   Приложение №1 Смета
   
   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
   


Автор: ukrix | Відгуки: 5 | Перегляди: 4319 | 22/10/2011 Документи для роботи - Договори

Ссылка на статью:


Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
ДОГОВОР АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ
Аренда автомобиля юр. лицом у физ. лица.

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3369 | 03/08/2012 Документи для роботи - Договори
Трудовой договор о работе по совместительству
По этому Договору Работник обязуется привлекать новых клиентов и расширять рынки сбыта производимой продукции с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а Работодатель обязуется выплачивать Работнику установленную настоящим Договором заработную плату

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3084 | 10/04/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР АРЕНДЫ нежилого помещения (бокса)
Передача имущества в аренду не влечёт за собой передачу Арендатору права собственности на это имущество. Собственником арендованного имущества остаётся Арендодатель, а Арендатор владеет и пользуется им в течение срока аренды.

Автор: ukrix |Відгуки:3 | Перегляди:7156 | 20/09/2011 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР ПОДРЯДА
Подрядчик, в соответствии с лицензией обязуется выполнить поставку оборудования, на условиях, определенных в данном Договоре Подряда (далее – Договор) и монтаж поставленного оборудования

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3222 | 07/09/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВІР ПОСТАВКИ
Постачальник засвідчує, що на момент підписання відповідної видаткової накладної (акту прийому-передачі продукції) він буде власником такої Продукції, Продукція нікому іншому, окрім Покупця не буде продана (поставлена).

Автор: ukrix |Відгуки:4 | Перегляди:3985 | 20/08/2012 Документи для роботи - Договори