Главная
кори   1931   тема   лондон   103.   скло   мінеральні   рові   позбутися   гіпоплазія   Виділення   took   коклюш   багатоводдя   services   мова   food   questions   алла   Take   життя»   342.   109.   св?то   корисн  
Додати статтю | Реєстрація
 укр  |  рус 
Будівництво та ремонт
Відносини чоловіка та жінки
Готові домашні завдання (ГДЗ)
Дієтологія, косметологія, фітнес
Діти та родина
Документи для роботи
Бухгалтерія
Договори
Охорона праці
Посадові інструкції
Захоплення та хобі
Здоров'я, медицина, захворювання
Конспекти, лекції, курсові роботи
Красота, імідж, одяг
Кулінарні рецепти
Мода та стиль
Питання психології
Подорожі та туризм
Працевлаштування та освіта
Шкільні реферати
Серединний пілінг золота середина в косметології 
Золотий Вус, ваш зелений доктор 
Хвороби написані на обличчі 
Капоэйра 
Поліноз або весняні неприємності 
Добриво суниці 
Початок пологів, п’ять головних ознак 
Договор аренды помещения - образец на freshdoc.ru.
НИРС "Исследование тормозных устройств и процессов торможения электровозов" 
Визначні пам’ятки Іспанії. Кафедральний собор Жерони. 
We Learn English 7 class Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт ) 
Правила догляду за немовлям 
Як захистити вагітну жінку 
Фітнес по типу фігури Перевернений трикутник 
Alla Nesvit English 8 class (Алла Несвіт, Англійська мова, 8 клас)  
Поняття творчості свободи і відповідальності 
Финансовая помощь: понятие, виды (субсидии, дотации, субвенции). Бюджетный кредит.  
ПРОГРАМА зовнішнього незалежного оцінювання з математики  
Должностная инструкция эстетиста в массажном салоне 
Хміль - лікар для жирної шкіри 
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Договори
ДОГОВОР АРЕНДЫ нежилого помещения (бокса)
Передача имущества в аренду не влечёт за собой передачу Арендатору права собственности на это имущество. Собственником арендованного имущества остаётся Арендодатель, а Арендатор владеет и пользуется им в течение срока аренды.   
   __________________________________ являющееся резидентом Украины и уплачивающее налог на прибыль на общих основаниях, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице исполняющего обязанности директора-председателя правления (далее – председатель правления_________________________, который действует на основании Устава, с одной стороны, и ____________________ в лице директора _______________________ являющийся резидентом Украины и уплачивающий налог на прибыль на общих основаниях, именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, далее по тексту именуемые вместе как "Стороны" и каждый в отдельности как "Сторона", заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
   
   
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   
   1.1. Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает в аренду, платное владение и пользование, нежилое помещение (боксы) общей площадью ____________________________ согласно приложения №1 к Договору и открытую площадку общей площадью-______________________ и право пользования проездом (проходом) к данным боксам, расположенное в _________________________________ (далее - имущество), для стоянки автомобилей и с целью предоставления Арендатором работ и услуг в состоянии, позволяющем нормальную его эксплуатацию сроком на 2 (два) года.
   1.2. Указанное имущество будет использоваться только для целей, указанных в п.1.1. настоящего Договора.
   
   2. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА
   
   2.1. Передача имущества в аренду не влечёт за собой передачу Арендатору права собственности на это имущество. Собственником арендованного имущества остаётся Арендодатель, а Арендатор владеет и пользуется им в течение срока аренды.
   2.2. Передача и приём имущества в аренду производится по акту приёма-передачи, при этом первоначальная передача и соответственно приём имущества от Арендодателя к Арендатору происходит в момент подписания Договора, который приравнивается к акту приёма передачи имущества от Арендодателя к Арендатору.
   2.3. Вступление Арендатора в пользование имуществом, а также срок аренды имущества наступает и устанавливается соответственно с момента подписания Договора.
   2.4. После окончания срока аренды, равно как и при расторжении настоящего Договора по другим причинам, указанным в настоящем Договоре, Арендатор обязан передать Арендодателю арендуемое имущество в семидневный срок с момента окончания действия (расторжения) настоящего Договора. Стороны устанавливают факт возврата имущества собственнику путем оформления акта приёма-передачи.
   2.5. На протяжении срока, указанного в п.2.4. настоящего Договора, Арендатор обязан освободить арендуемое помещение и подготовить его к передаче Арендодателю.
   2.6. В момент подписания акта приёма-передачи Арендатор обязан передать Арендодателю ключи от арендуемого помещения.
   
   
   
   3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ
   3.1. Общая сумма арендной платы в месяц составляет – ________________ в том числе налог на добавленную стоимость. Указанная арендная плата ежемесячно корректируется с учетом установленного в законодательном порядке индекса инфляции. Арендная плата рассчитывается согласно Методике утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 04.10.95г. № 786 (с изменениями и дополнениями).
   3.2. Арендная плата оплачивается ежемесячно, не позднее 26-го числа каждого текущего месяца за последующий, при условии предоставления Арендодателем счетов на оплату аренды с расчетом арендной платы. Арендная плата вносится на расчетный счет предприятия, указанный в настоящем Договоре. Расчетным периодом по данному Договору является месяц.
   3.3. Арендатор обязан уплачивать арендную плату независимо от результатов хозяйственной деятельности.
   3.4. В случае досрочного прекращения действия Договора, арендная плата уплачивается Арендатором по день фактической сдачи объекта аренды по акту приёма-передачи.
   3.5. Арендатор обязан по требованию Арендодателя проводить сверку взаиморасчётов по арендным платежам и оформлять акты сверки в установленном порядке и заверять их печатью.
   3.6. Амортизационные отчисления на имущество остается в распоряжении Арендодателя и используются на восстановление арендованных основных фондов.
   4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   4.1. АРЕНДАТОР ИМЕЕТ ПРАВО:
   4.1.1. Вносить предложения по улучшению результатов деловых отношений Сторон в письменной форме.
   4.1.2. Преимущественное право на пролонгацию настоящего Договора перед третьими лицами.
   4.1.3. Сохранение коммерческой тайны и защиту такого права в соответствии с действующим законодательством Украины.
   4.1.4. Выступать инициатором внесения изменений и дополнений в Договор аренды, или вносить предложения по досрочному его расторжению, в случае невыполнения Арендодателем взятых на себя обязательств в соответствии с настоящим Договором. Защищать свои имущественные права в соответствии с действующим законодательством Украины.
   4.2. АРЕНДАТОР ОБЯЗУЕТСЯ:
   4.2.1. Использовать арендованное имущество в соответствии с п.1.1. настоящего Договора.
   4.2.2. Своевременно и в полном объёме вносить арендные платежи.
   4.2.3. Содержать помещения в полной исправности и в нормальном санитарном состоянии, обеспечить пожарную безопасность арендованного имущества, соблюдать технику безопасности, не допускать умышленного повреждения имущества, обеспечить сбережение имущества.
   4.2.4. Своевременно осуществлять текущий ремонт арендованного имущества.
   4.2.5. При обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического, электротехнического и прочего оборудования немедленно сообщить об этом Арендодателю.
   4.2.6 Беспрепятственно допускать Арендодателя к проверке состояния и целевого использования помещений.
   
   
   
    4.2.7. Производить неотделимые улучшения арендуемого имущества, а также передавать имущество в субаренду, только на основании письменного согласия Арендодателя в форме дополнительного соглашения к Договору.
   4.2.8. При реконструкции взятых в аренду помещений согласовывать проектно сметную документацию с Арендодателем.
   4.2.9. По окончании срока аренды, равно как и при досрочном расторжении настоящего Договора, вернуть имущество Арендодателю в соответствии с п. 2.4. настоящего Договора, в состоянии не худшем, чем на момент его приема в аренду, с учетом нормального физического износа. Возместить Арендодателю убытки, в случае ухудшения состояния либо утраты (полной либо частичной) имущества, которые возникли по вине Арендатора.
   4.2.10. На протяжении месяца после подписания Договора, Арендатор обязан застраховать имущество на его рыночную стоимость на весь срок действия договора от пожарных рисков, рисков стихийных бедствий и иных имущественных рисков. Оценку рыночной стоимости Арендатор производит за счет собственных средств. Копии договоров страхования (полиса) и копии платежных поручений об оплате страховых платежей предоставить Арендодателю в течение 10-ти дней, после их заключения.
   4.2.11. В течение 3-х (трех) рабочих дней, с момента получения письменного требования Арендодателя, предоставлять заверенную копию платежного документа, подтверждающего оплату по Договору за определенный в письменном требовании расчетный период.
   
   4.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
   
   4.3.1. Контролировать наличие, состояние, направление использования помещений, переданных в аренду.
   4.3.2. Выступать инициатором внесения изменений и дополнений в Договор аренды, или вносить предложения по досрочному его расторжению, в случае ухудшения состояния арендованных помещений вследствие ненадлежащего их использования Арендатором или невыполнения Арендатором взятых на себя обязательств в соответствии с настоящим Договором. Защищать свои имущественные права в соответствии с действующим законодательством Украины.
   4.3.3. Отказаться от договора в одностороннем порядке в любой момент, без объяснения причин в случае невнесения Арендатором арендной платы в течение 3 (трех) месяцев подряд, путем направления письменного сообщения Арендатору, по адресу, указанному в данном Договоре. При этом, в случае отсутствия Арендатора по указанному адресу, последний считается надлежаще уведомленным об отказе от договора. Днем прекращения действия Договора при отказе от него Арендодателем, считается день направления уведомления Арендатору.
   
   4.4.АРЕНДОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
   
   4.4.1. Передать имущество в аренду в нормальном состоянии, позволяющем осуществлять его целевую эксплуатацию в сроки и на условиях, указанных в настоящем Договоре.
   4.4.2. Предоставить беспрепятственный допуск Арендатору и его сотрудникам к объекту аренды.
   5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств согласно Договору аренды Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Украины.
   5.2. В случае просрочки платежей Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере двойной учётной ставки НБУ, действующей в момент нарушения от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.
   5.3. Арендодатель не несёт ответственности за сохранность вещей Арендатора, а также за ущерб, причиненный третьими лицами.
   5.4. Арендатор несет риск случайной гибели или порчи имущества в случае не своевременного возврата из аренды переданного в аренду имущества.
   
   6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
   6.1. Настоящий договор действует с ______________. и до ____________________
   6.2. Действие настоящего Договора аренды прекращается вследствие:
   6.2.1. окончания срока, на который он был заключён;
   6.2.2. досрочно по письменному соглашению Сторон;
   6.2.3. невыполнения Арендатором взятых на себя обязательств в соответствии с настоящим Договором в части оплаты арендной платы в течение 3 (трех) месяцев подряд;
   6.2.4. использования помещения не по назначению;
   6.2.5. ликвидации Арендатора или Арендодателя.
   6.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Арендодателем в случае невнесения Арендатором арендной платы в течение 3 (трех) месяцев подряд, о чем Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление.
   6.4. В случае досрочного расторжения Договора, все произведённые Арендатором за свой счёт переделки, дополнения и улучшения арендуемого помещения, изъятие которых возможно без повреждения целостности помещения, являются собственностью Арендатора и могут быть демонтированы.
   6.5. Условия Настоящего Договора сохраняют силу на протяжении всего срока действия этого Договора, и в случаях, когда после его заключения законодательством Украины установлены правила, ухудшающие положения Арендатора.
   6.6. Вносимые изменения и дополнения рассматриваются Сторонами в месячный срок.
   6.7. За один месяц до окончания срока действия договора Стороны обсудят вопрос о дальнейшем сотрудничестве.
   
   7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
   7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств, не могла предвидеть либо предотвратить разумными мерами.
   7.2. При наступлении указанных в п.7.1. обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения её обязательств по Договору, обязана в 7 дневный срок известить о них в письменном виде другую Сторону в установленном порядке. Отсрочка в информировании о форс-мажорных обстоятельствах лишает пострадавшую Сторону права на дальнейшие ссылки на такие обстоятельства.
   7.3. Информация о наступлении форс-мажорных обстоятельств должна быть подтверждена соответствующими документами.
   8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   8.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Украины.
   8.2. На объект аренды производятся амортизационные отчисления, размер которых определяется действующим Законом Украины «О налогообложении прибыли предприятий». Амортизационные отчисления на объект аренды остаются в распоряжении Арендодателя и используются на ремонт, восстановление и содержание объекта аренды.
   
   8.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка, связанная с ним, теряют силу.
   8.4. Все разногласия, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, решаются путём переговоров между Сторонами. В случае не достижения согласия, спор, возникающий по настоящему Договору или в связи с ним, подлежит рассмотрению в судебном порядке.
   8.5. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
   8.6. В случае изменения реквизитов сторон, статуса налогоплательщиков, места нахождения сторон согласно данного Договора стороны обязаны письменно уведомить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений. Все расходы, связанные с таким не уведомлением несет виновная Сторона.
   8.7. С подписанием данного Договора ранее заключенный Договор __________________________. и дополнительное соглашение ____________________ теряет силу.
   8.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
   
   9 . Юридические адреса, банковские реквизиты
   и подписи сторон.
   


Автор: ukrix | Відгуки: 0 | Перегляди: 6809 | 20/09/2011 Документи для роботи - Договори

Ссылка на статью:


Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
ДОГОВІР ОРЕНДИ нежитлового приміщення
ередача приміщення Орендодавцем Орендарю повинна бути здійснена в строк, що не перевищує 10 (десять) днів з моменту набрання чинності даним Договором. Факт передачі приміщення оформлюється двохстороннім Актом приймання-передачі.

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:4014 | 26/03/2012 Документи для роботи - Договори
Договор аренды помещения
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в срочное платное пользование имущество, далее именуемое «ОБЪЕКТ», необходимое Арендатору для осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством Украины.

Автор: ukrix |Відгуки:5 | Перегляди:3775 | 27/03/2011 Документи для роботи - Договори
Трудовой договор о работе по совместительству
По этому Договору Работник обязуется привлекать новых клиентов и расширять рынки сбыта производимой продукции с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а Работодатель обязуется выплачивать Работнику установленную настоящим Договором заработную плату

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:2867 | 10/04/2012 Документи для роботи - Договори
Договор на ведение ремонтно-строительных работ
«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства, произвести комплекс ремонтно-строительных работ (далее работы) по адресу:

Автор: ukrix |Відгуки:9 | Перегляди:3295 | 18/02/2012 Документи для роботи - Договори
Цивільно-правовий договір
Виконавець виконує роботу на свій ризик, самостійно організовує виконання роботи, не має права на одержання допомоги із соціального страхування, не сплачує страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:2815 | 25/02/2012 Документи для роботи - Договори