Главная
механизмы   Київської   газова   8-9;   Introduction   зубами   vegetable   лікуванн?   answer   лактостаз   спецификация   медбол   твори   жіночі   методи   href=   плями   скні   засіб   каліфорнійське   «археологічна   сифони   джерела»,   Жакет   традиції  
Додати статтю | Реєстрація
 укр  |  рус 
Будівництво та ремонт
Відносини чоловіка та жінки
Готові домашні завдання (ГДЗ)
Дієтологія, косметологія, фітнес
Діти та родина
Документи для роботи
Бухгалтерія
Договори
Охорона праці
Посадові інструкції
Захоплення та хобі
Здоров'я, медицина, захворювання
Конспекти, лекції, курсові роботи
Красота, імідж, одяг
Кулінарні рецепти
Мода та стиль
Питання психології
Подорожі та туризм
Працевлаштування та освіта
Шкільні реферати
Кавунова дієта 
We Learn English 7 class Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт)  
Зрошення суниці 
Гардероб вагітної жінки й кар’єра 
Контрацепція після пологів 
Меблювання невеликої прямокутної кухні  
Усім кататися! 
Будинки й лазні із бруса 
Классическая школа политической экономии (Смит, Риккардо, Сэй). 
Фолієва кислота й вагітність 
Остеохондроз грудного відділу хребта 
Як захистити нашу шкіру взимку 
Безсольова дієта 
Дитина та телевізор, 5 правил 
Финансовая помощь: понятие, виды (субсидии, дотации, субвенции). Бюджетный кредит.  
Поняття творчості свободи і відповідальності 
We Learn English, 7 class, Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт )  
Хміль - лікар для жирної шкіри 
Фуд - Розвідка 
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Договори
ДОГОВІР ПОСТАВКИ
Постачальник засвідчує, що на момент підписання відповідної видаткової накладної (акту прийому-передачі продукції) він буде власником такої Продукції, Продукція нікому іншому, окрім Покупця не буде продана (поставлена).


ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ________
    м. Донецьк ___ ______ 2012 р.
   Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «________________________», що є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, надалі «Покупець»,в особі в.о. директора з постачання ________________________________, що діє на _______________________.,з одного боку, та___________________________________________________________________________, що є платником податку на прибуток підприємств на загальних пiдставах, надалі „Постачальник”, в особі____________________________________________________________________________, з другого боку,надалі разом „Сторони”, а кожна окремо „Сторона”, уклали даний договір поставки (надалі „Договір”), про наступне:
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
   1.1. Постачальник зобов'язується передавати у власність Покупця _______________________________________________________, запчастини та iнше обладнання , яка надалі іменується „Продукція”, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Продукцію на умовах визначених у цьому Договорі.
   1.2. Конкретний перелік Продукції, строки постачання, а також її вартість встановлюється Сторонами шляхом підписання специфікацій до цього Договору, які є його невід'ємною частиною.
   1.3. Постачальник засвідчує, що на момент підписання відповідної видаткової накладної (акту прийому-передачі продукції) він буде власником такої Продукції, Продукція нікому іншому, окрім Покупця не буде продана (поставлена). На момент підписання відповідної видаткової накладної (акту прийому-передачі продукції) Продукція не буде перебувати у спорі чи під забороною (арештом), в т.ч. податковій заставі, знаходитись в оренді (користуванні) третіх осіб, і треті особи не будуть мати будь-яких прав на Продукцію.
   2. ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКА
   2.1. Покупець зобов`язується:
   2.1.1. надавати Постачальнику необхідну інформацію для виконання цього Договору, додаткових угод до нього;
   2.1.2. повністю та своєчасно оплачувати поставлену Продукцію;
   2.1.3. підписувати та повертати Постачальнику акти приймання-передачі продукції (видаткові накладні), або надавати Постачальнику у письмовому вигляді мотивовані заперечення щодо акту приймання-передачі продукції (видаткових накладних) не пізніше п’яти днів з моменту отримання;
   2.1.4. у разі зміни юридичних реквізитів негайно письмово повідомлять про це Постачальника.
   2.1.5. надавати Постачальнику заявку на Продукцію не пізніше ніж за 5(п ҅ять) календарних днів до дати поставки Продукції.
   2.2. Постачальник зобов'язується:
   2.2.1. передати Продукцію Покупцю у відповідній кількості, якості та на умовах, що передбачені цим Договором, а також відповідними специфікаціями на Продукцію;
   2.2.2. передавати Продукцію Покупцю в погоджений Сторонами термін за адресою, яка погоджена Сторонами у відповідній специфікації до цього Договору (витрати на доставку такої Продукції до місця постачання включаються в ціну Продукції);
   2.2.3. повідомляти Покупця на його вимогу про хід виконання цього Договору та відповідних додаткових угод до нього;
   2.2.4. негайно повідомляти Покупця про наявність непередбачених обставин, які перешкоджають здійсненню Постачальником своїх зобов`язань за цим Договором;
   2.2.5. надати на кожну поставку Продукції супровідну документацію:
    -рахунок-фактуру;
    -видаткову накладну;
    -податкову накладну;
    -сертифікат якості(паспорт);
   2.2.6. з метою ідентифікації Продукції на вимогу Покупця забезпечити маркування упаковки Продукції (шляхом нанесення на них відповідного наклейки, бірки, клейма або будь-яких інших позначень);
   2.2.7. одночасно із Продукцією оформити, підписати та надати Покупцю акт приймання-передачі продукції (видаткову накладну).
   2.2.8. прийняти без оплати Продукцію не прийняту Покупцем в наслідок неузгодження ціни такої Продукції, витрати з транспортування такої Продукції відшкодовуються за рахунок Постачальника.
   3. ВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
   3.1. Всі розрахунки між Сторонами здійснюються в гривні.
   3.2. Вартість Продукції за цим Договором встановлюється Сторонами в специфікаціях до даного Договору.
   3.3. Загальна вартість Продукції згідно Договору дорівнює загальній фактичній вартості Продукції, що поставлена Постачальником Покупцю за весь час дії цього Договору, та орієнтовно складає ______________________________ грн.
   3.4. Покупець здійснює оплату Продукції у безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальник на протязi 10(десяти) банкiвських днiв з моменту отримання продукцiї.
   3.5. При необхідності Сторони здійснюють звірку взаєморозрахунків.
   3.6. Фактичною датою виконання грошових зобов‘язань Покупця перед Постачальником є дата списання грошових коштів з поточного рахунку Покупця.
   3.7. В випадку зміни цін на Продукцію Постачальник зобов’язаний повідомити про це Покупця не менш ніж за 14 календарних днів шляхом направлення повідомлення поштовою кореспонденцією, або за допомогою факсимільного зв’язку, або по електронній пошті за адресою ____________________.
   3.8. Нова ціна вважається узгодженою в випадку підписання Сторонами відповідної специфікації.
   
   4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПРОДУКЦІЇ
   4.1. Сторони домовились, що при прийманні Продукції за кількістю та якістю будуть керуватися положеннями цього Договору.
   4.2. Приймання Продукції здійснюється за кількістю - згідно видаткових накладних або актів прийому-передачі, за якістю - відповідно до паспорта (сертифіката) якості, наданого під час відвантаження Продукції та шляхом співставлення фактичної якості Продукції та якісних показників Продукції, погоджених відповідними специфікаціями на Продукцію.
   Видаткові накладні та/або акти прийому-передачі повинні бути підписані уповноваженими особами обох Сторін та скріплені круглими печатками Сторін.
   4.4. Покупець протягом 5 (п҅яти) календарних днів від дати поставки відповідної Продукції здійснює візуальну перевірку відповідності якості Продукції умовам цього Договору. В разі виявлення невідповідності якості Продукції вимогам, встановленим цим Договором, Покупець протягом 5 (п’яти) календарних днів, з моменту виявлення неякісної Продукції, повідомляє про це Постачальника за допомогою факсимільного зв‘язку або електронної пошти або іншим чином на власний розсуд. Постачальник зобов’язаний протягом двадцяти календарних днів розглянути таке повідомлення, та надати відповідь. В випадку не надходження до Покупця такої відповіді, вимоги в повідомленні Покупця вважаються прийнятими та мають повну юридичну силу.
   4.5. У разі виявлення невідповідності щодо якості Продукції, Постачальник зобов'язується протягом 5 (п’яти) календарних днів, з моменту отримання від Покупця повідомлення, направленого відповідно до п.4.4 цього Договору, направити свого представника для сумісного складання акту виявлення неякісної Продукції. В разі, якщо Постачальник у вказаний термін не направить свого представника, акт виявлення неякісної Продукції, складений без представника Постачальника буде мати повну юридичну силу.
   4.6. Заміна неякісної Продукції на продукцію відповідної якості, а також заміна Продукції, пакування та маркування якої здійснені з порушенням вимог цього Договору, здійснюються власними силами Постачальника та за його рахунок протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту складання акта виявлення неякісної Продукції відповідно до п.4.5 цього Договору.
   4.7. Датою виконання Постачальником зобов‘язань щодо передачі (поставки) Продукції Покупцю є дата підписання Покупцем відповідного документу, що підтверджує передачу (видаткова накладна, акт прийому-передачі).
   4.8. Моментом переходу до Покупця права власності на Продукцію, яка постачається за цим Договором та відповідною специфікацією до цього Договору, є підписання уповноваженим представником Покупця видаткової накладної під час приймання Продукції у погодженому Сторонами місці,що вказується у Спецiфiкацiяx до даного договору. Датою поставки Продукції є дата підписання представником Покупця видаткової накладної або акту прийому-передачі Продукції.
   4.9. Всі ризики втрати чи пошкодження Продукції переходять до Покупця з моменту поставки Продукції.
   4.10. Покупець не приймає Продукцію ціна якої не узгоджена сторонами.
   5. ЯКІСТЬ І ГАРАНТІЇ
   5.1. Якість Продукції, що постачається за цим Договором, повинна відповідати умовам, погодженим Сторонами цим Договором, додатками та доповненнями до нього.
   5.2. Походження Продукції в обов'язковому порядку підтверджується сертифікатом якості, які надає Постачальник.
   5.3. В разі не відповідності упаковки Продукції умовам цього Договору Покупець має право відмовитись від прийняття Продукції. В такому разі відповідна Продукція вважається такою, що не поставлена.
   Сторони можуть погодити додаткові вимоги до упаковки Продукції у відповідній специфікації або іншому документі, що оформлюється між Сторонами стосовно конкретної Продукції.
   6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
   6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов`язань за цим Договором Покупець та Постачальник несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України та цього Договору. Винна Сторона відшкодовує іншій Стороні збитки, спричинені невиконанням або неналежним виконанням цього Договору.
   6.2. У випадку порушення Постачальником термінів постачання Продукції, або порушення строків заміни неналежної Продукції (відповідно до п.4.6 цього Договору), Постачальник, окрім відшкодування понесених Покупцем збитків, сплачує на користь Покупця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день затримки.
   6.3. У випадку прострочення Покупцем здійснення остаточного розрахунку за Продукцію Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення оплати.
   6.4. В випадку затримки поставки Продукції в строк більший ніж 10 (десять) календарних днів Постачальник зобов’язаний окрім відповідальності передбачено п. 6.2. сплатити на користь Покупця штраф в розмірі 10% від вартості непоставленої Продукції згідно відповідної специфікації.
   
   7. ФОРС-МАЖОР
   7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії форс-мажорних обставин.
   7.2. Форс-мажорними обставинами вважаються: пожежі, повені, повстання, ембарго, землетруси чи інші стихійні лиха, або будь-які інші обставини, які Сторони не могли передбачити i які знаходяться поза розумного контролю Сторін, які можуть виникнути після дати підписання цього Договору i істотно вплинути на спроможність відповідної Сторони виконувати свої обов'язки за цим Договором i які будуть визнані форс-мажорними компетентним судом.
   7.3. При настанні форс-мажорних обставин для одної із Сторін вона повинна негайно, але у строк який не повинен перевищувати 10 (десяти) календарних днів з моменту настання таких обставин, або з моменту коли відповідна Сторона дізналась, або повинна була дізнатись про їх настання, повідомити іншу Сторону про настання таких обставин, підтвердивши настання таких обставин довідкою виданої Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом.
   7.4. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються протягом строку, який перевищує 1 місяця, будь-яка Сторона вправі розірвати цей Договір у будь-який час направивши про це відповідне письмове повідомлення не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання цього Договору. Розірвання цього Договору на припиняє обов'язку Постачальника повернути Покупцю суму попередньої оплати, у випадку якщо вона була здійснена Покупцем за Продукцію, яка не передана Постачальником Покупцю.
   8. СПОРИ
   8.1. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, або спори, пов`язані з ним, Сторони зобов`язуються вирішувати шляхом переговорів.
   8.2. У випадку, коли такі спори не вдалося вирішити шляхом переговорів спірні питання розглядаються і вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
   9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
   9.1. Кожна Сторона відповідає за забезпечення конфіденційності документації, інформації, знань, досвіду що предмету цього Договору.
   9.2. Інформація, яка міститься у цьому Договорі, всіх додаткових угодах та додатках до нього, а також будь-яких документах, які надаються однією із Сторін іншій Стороні за цим Договором, є конфіденційною і може бути надана третім особам лише з письмової згоди іншої Сторони, крім відповідних органів державної влади у випадках, передбачених чинним законодавством України.
   9.3. Сторони повинні забезпечувати додержання конфіденційності фізичним і юридичним особам, які отримали можливість ознайомитись з відомостями, які вказані у п. 9.2 цього Договору, з метою виконання умов цього Договору. З документацією та інформацією, які мають конфіденційний характер відповідно до цього Договору, можуть знайомитися лише особи, яким безпосередньо доручено виконання цього Договору.
   9.4. Сторони вживатимуть всіх необхідних заходів для запобігання розголошення конфіденційної інформація, яка стала їм відомою у зв'язку із цим Договором.
   10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
   10.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами і діє до 31.12.2012р..Якщо жодна iз сторiн за тиждень письмово не повiдомить iншу сторону про його розiрвання, договiр вважається автоматично пролонгованим на наступний рiк.
   10.2. Для оперативного вирішення питань, які виникають у зв`язку з виконанням цього Договору, Сторони призначають відповідальних осіб:
   10.2.1. Постачальник____________________________________________________________________
    Покупець ________________________________________________________________
   10.3. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору є дійсними лише за умови, якщо вони виконані у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками.
   10.4. Постачальник та Покупець не мають права передавати свої права і обов’язки за цим Договором будь-якій третій Стороні без письмової згоди іншої Сторони.
   10.5. Цей Договір, а також будь-які документи, пов’язані з цим Договором та з його виконанням, мають юридичну силу, якщо вони підписані Сторонами за допомогою факсимільного зв’язку, за умови подальшого обміну оригіналами документів.
   10.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України.
   10.7. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
   10.8. Усі виправлення тексту цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.
   10.9. Цей Договір складено в двох примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної Сторони.
    11.ЮРИДИЧНІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
   


Автор: ukrix | Відгуки: 4 | Перегляди: 3921 | 20/08/2012 Документи для роботи - Договори

Ссылка на статью:


Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
ДОГОВОР КОМИССИИ НА ИМПОРТ ТОВАРА
Комиссионер по поручению и за счет валютных средств Комитента обязуется совершить от своего имени сделку по покупке товаров, именуемых в дальнейшем "Товар", а также осуществить его ввоз из-за пределов таможенной границы Украины с целью последующей передачи Комитенту, по ценам согласованным Сторонами в Приложении No.1 к настоящему договору.

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:5226 | 25/02/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР об учреждении Общества с ограниченной ответственностью
руководствуясь действующим законодательством Украины решили учредить Общество с ограниченной ответственностью " Пупки-дубки " (далее именуется "Общество"), на нижеприведенных условиях, для чего на основании ст. 142 Гражданского кодекса Украины заключили настоящий Договор об учреждении Общества следующее:

Автор: ukrix |Відгуки:3 | Перегляди:3256 | 19/06/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР АРЕНДЫ нежилого помещения (бокса)
Передача имущества в аренду не влечёт за собой передачу Арендатору права собственности на это имущество. Собственником арендованного имущества остаётся Арендодатель, а Арендатор владеет и пользуется им в течение срока аренды.

Автор: ukrix |Відгуки:3 | Перегляди:7100 | 20/09/2011 Документи для роботи - Договори
Договор на ведение ремонтно-строительных работ
«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства, произвести комплекс ремонтно-строительных работ (далее работы) по адресу:

Автор: ukrix |Відгуки:9 | Перегляди:3491 | 18/02/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВІР оренди приміщення
Приміщення передається Орендарю з метою використання його у відповідності із господарською (статутною) діяльністю Орендаря, а саме для

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:4633 | 10/04/2012 Документи для роботи - Договори