Главная
Принесли   «кочовий   прав   ПОРУШЕННЯ   многочлена   компьютерные   реферат   зацікавити   презентації   племінний   гонорея   блискавка   Подагра   вік»,   догляд   монома?   простудних   портрет   «неоліт»,   Англійська   121.   хребта   1999   астма   центр  
Додати статтю | Реєстрація
 укр  |  рус 
Будівництво та ремонт
Відносини чоловіка та жінки
Готові домашні завдання (ГДЗ)
Дієтологія, косметологія, фітнес
Діти та родина
Документи для роботи
Бухгалтерія
Договори
Охорона праці
Посадові інструкції
Захоплення та хобі
Здоров'я, медицина, захворювання
Конспекти, лекції, курсові роботи
Красота, імідж, одяг
Кулінарні рецепти
Мода та стиль
Питання психології
Подорожі та туризм
Працевлаштування та освіта
Шкільні реферати
Русско английский разговорник, тема Красота и Спорт 
Вишня. Корисні лікувальні властивості вишні. Вітаміни 
Родимки! 
Проблема сенсу життя людини 
Ах, ці різноманітні меблеві фасади 
5 секретів щасливого шлюбу 
Колір волосся 
5 причин недостатньої ваги й 5 способів поправитися 
Вагітність і фізичні навантаження 
Одержання поза сезонних ягід суниці 
Правильний догляд за мікрохвильовою піччю 
Алгебра 8 класс А. Г. Мерзляк, В.Б Полонский, М. С. Якир (для русских школ). №30 
Як підкреслити індивідуальність і йти в ногу з модою 
Ступінь зрілості плаценти 
Финансовая помощь: понятие, виды (субсидии, дотации, субвенции). Бюджетный кредит.  
Поняття творчості свободи і відповідальності 
Хміль - лікар для жирної шкіри 
We Learn English, 7 class, Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт )  
Фуд - Розвідка 
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Договори
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное платное пользование жилое помещение,   
   _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
   Физическое лицо – предприниматель______________________________________________________ ________________г., идентификационный код ________________, паспорт серия ____________________ выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________проживающая по адресу: ____________________________________________________________________ именуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее вместе именованные как «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона» заключили настоящий договор аренды имущества (Договор) о нижеследующем:
   
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1. В порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное платное пользование жилое помещение, охарактеризованное в п. 1.2. настоящего Договора (объект аренды).
   1.2. Объектом аренды является жилое помещение общей площадью ___________________________ жилая площадь __________________________ м2, расположенное по адресу:
   __________________________________________________
   
   1.3. Цель аренды: собственная деятельность Арендатора.
   1.4. Передача Объекта в аренду не влечет перехода права собственности на него.
   
   2. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА В АРЕНДУ
   2.1.Объект аренды (в т.ч. ключи от объекта аренды) передается Арендодателем и принимается Арендатором на протяжении 3 (трех) календарных дней с момента заключения настоящего Договора по местонахождению объекта аренды.
   2.2. Объект аренды подлежит возврату из аренды в срок, не превышающий трех дней от даты расторжения, прекращения настоящего Договора.
   2.3. Арендатор до подписания Договора аренды обязан проверить характеристики объекта аренды, имеющие для Арендатора существенное значение.
   
   3. СРОК АРЕНДЫ
   3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения срока аренды, установленного настоящим пунктом, т.е.двенадцать календарных месяцев.
   3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке Арендодателем путем направления Арендатору соответствующего уведомления за 10 дней до даты прекращения настоящего Договора, в одном из следующих случаев:
   3.2.1. Арендатор не вносит плату за пользование объектом аренды свыше десяти дней подряд;
   3.2.2. Арендатор допускает более одного нарушения сроков уплаты арендной платы в течение трех календарных месяцев и/или не предупредил Арендодателя о возможном нарушении срока уплаты арендной платы;
   3.2.3. Арендатор не исполняет обязанности по проведению текущего ремонта, не устраняет повреждения объекта аренды, возникшие после передачи объекта аренды в аренду и подлежащие устранению силами и за счет Арендатора в соответствии с условиями настоящего Договора;
   3.2.4. Арендатор своим нерачительным поведением создает угрозу повреждения объекта аренды;
   3.2.5. Несогласия Арендатора на изменение размера арендной платы, инициированное Арендодателем;
   3.2.6. Арендатор использует объект аренды вопреки его назначению или вопреки цели аренды;
   3.2.7. Арендатор не исполнил обязанности, установленной п. 4.6. настоящего Договора;
   3.2.8. Арендатор более одного раза нарушил п. 5.4.11 настоящего Договора;
   3.2.9. По иным основаниям, прямо предусмотренным действующим законодательством, в частности ст. 783 Гражданского Кодекса Украины, в редакции, действующей на дату заключения настоящего Договора.
   По основаниям, указанным в данном пункте (с подпунктами) договор считается расторгнутым спустя 10 дней от даты направления уведомления об одностороннем отказе Арендатору, но не ранее получения Арендатором такого уведомления.
   3.3. Договор также может быть расторгнут Арендодателем путем уведомления о таком расторжении Арендатора за один месяц до расторжения в случае перехода права собственности на объект аренды от Арендодателя к третьему лицу.
   3.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Арендатором при условии предупреждения Арендодателя о предстоящем расторжении не позднее, чем за один месяц до даты расторжения.
   
   
   
   
   4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   4.1. Размер месячной арендной платы составляет ______________________ гривен.
   4.2. Арендная плата уплачивается Арендатором ежемесячно путем перечисления денежных средств в сумме, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, на текущий счет Арендодателя _____________________________ не позднее одиннадцатого числа каждого текущего месяца.
   4.3. Арендодатель вправе инициировать изменение размеров арендной платы, путем направления Арендатору двух экземпляров дополнительных соглашений об изменении соответствующих условий настоящего Договора, в следующих случаях:
   - изменение ставок и порядка уплаты налогов, изменения налоговой политики;
   - рост стоимости одного доллара США к гривне свыше десяти процентов по сравнению со стоимостью доллара США к гривне на момент заключения данного Договора по официальным курсам НБУ.
   Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение, предоставленное Арендодателем и возвратить один экземпляр такого соглашения не позднее одного календарного дня от даты его получения Арендодателю или в тот же срок сообщить Арендодателю о несогласии с изменениями размера арендной платы. В ситуации, когда Арендодатель не получил ни дополнительного соглашения ни возражений Арендатора, предложение по изменению размера арендной платы считается принятым, новый размер арендной платы – согласованным.
   4.4. Квартирная плата, коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение и пр.), вывоз мусора и иные услуги по содержанию и обслуживанию объекта аренды, включая телекоммуникационные услуги, оплачиваются Арендатором самостоятельно, на основании им произведенного расчета суммы, подлежащие уплате за коммунальные услуги, на основании показателей счетчиков (при их наличии), действующих тарифов и в сроки, установленные для оплаты соответствующих платежей правилами оказания соответствующих услуг или установленные полномочным органом (предприятием, учреждением, организацией) сроки. При этом Арендатор несет всю ответственность за правильность таких расчетов. Если требования настоящего пункта не были исполнены Арендатором, Арендодатель имеет право совершить предусмотренные настоящим пунктом платежи самостоятельно, при этом Арендатор обязан компенсировать Арендодателю все понесенные Арендодателем расходы, в т.ч. по уплате санкций, не позднее трех дней от даты направления Арендодателем соответствующего требования Арендатору.
   4.5. Арендатор освобождается от ответственности за нарушение сроков уплаты арендной платы, при условии, что такое нарушение происходит не чаще одного раза в три месяца не более пяти дней, при условии, что не позднее, чем за 10 дней до наступления срока уплаты арендной платы, Арендатор предупредил Арендодателя о возможном нарушении срока уплаты арендной платы.
   4.6. Арендатор не позднее пяти дней от даты подписания настоящего Договора уплачивает Арендодателю в порядке, предусмотренном для уплаты арендной платы, предмет залога – ________________________ гривен. В отношениях залога Арендодатель является залогодержателем, а Арендатор – залогодателем. Залогом обеспечиваются денежные обязательства Арендатора, установленные п. 4.2.; 4.4.; 5.4.6.; 5.4.10.; 6.1.; 6.2.; 6.4.; 6.5. настоящего Договора. Предмет залога находится у залогодержателя. Залогодатель использует предмет залога или отчуждает его исключительно с согласия залогодержателя. Обращение взыскания на предмет залога осуществляется по решению суда или путем зачисления сумы предмета залога в счет оплаты денежных обязательств, обеспеченных залогом.
   В случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Арендодатель может зачислить сумму предмета залога в счет уплаты арендной платы за последние два месяца аренды. Возвращение предмета залога происходит исключительно в сумме предмета залога не позднее тридцати дней от даты прекращения настоящего Договора, при условии отсутствия у Арендодателя претензий в отношении неисполнения Арендатором денежных обязательств на дату, когда предмет залога подлежит возврату.
   Стороны установили, что при прекращении (расторжении) настоящего Договора по основаниям, предусмотренным п. 3.2.1.; 3.2.2.; 3.2.8.; 3.2.9. настоящего Договора, сумма предмета залога, уменьшенная на сумму удовлетворенных за счет предмета залога денежных требований Арендодателя считается санкцией за нарушение договора, повлекшее расторжение договора и, соответственно не подлежит возврату Арендатору.
   
   5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   5.1.Арендодатель обязан:
   5.1.1. Передать Арендатору объект аренды в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
   5.1.2. Не совершать действий, которые бы препятствовали Арендатору пользоваться объектом аренды на условиях данного Договора.
   5.2. Арендодатель имеет право:
   5.2.1. В присутствии представителей Арендатора осуществлять 1 (один) раз в месяц проверку порядка использования Арендатором объекта аренды и его состояния в соответствии с условиями настоящего Договора.
   5.2.2. Выступать с инициативой относительно внесения изменений в этот Договор или его расторжения в случае ухудшения состояния объекта аренды вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.
   5.3. Арендатор имеет право:
   5.3.1. Использовать объект аренды в соответствии с его назначением и условиями настоящего Договора.
   5.4. Арендатор обязан:
   5.4.1. Использовать объект аренды в соответствии с его назначением и условиями этого Договора, содержать его в порядке, предусмотренном санитарными, противопожарными правилами и правилами эксплуатации.
   5.4.2. Своевременно и в полном объеме уплачивать арендную плату и оплачивать квартплату, коммунальные услуги и иные услуги по содержанию и обслуживанию объекта аренды, включая телекоммуникационные услуги.
   5.4.3. Своевременно, самостоятельно и за собственный счет производить при необходимости текущее обслуживание, текущий ремонт объекта аренды, а также устранять повреждения, возникшие после передачи объекта аренды Арендатору. Текущим ремонтом, по согласию сторон, является комплекс ремонтно-строительных работ, который предусматривает систематическое и своевременное поддержание эксплуатационных качеств объекта аренды и предупреждение преждевременного износа конструкций и инженерного оборудования объекта аренды и включает в себя все виды работ кроме работ, которые предусматривают замену и модернизацию конструктивных элементов объекта аренды.
   5.4.4. Не вносить изменения в объект аренды или его часть, которые способны изменить функциональное назначение объекта аренды. Не осуществлять перепланировку объекта аренды и не вносить в объект аренды изменения, которые в соответствии с законодательством, подлежат регистрации Бюро технической инвентаризации и/или разрешений иных органов на их осуществление.
   5.4.5. Исполнять все требования законодательства о пожарной безопасности, санитарного и пр. действующего законодательства. Не нарушать общественного порядка; не использовать объект аренды для деятельности (действий) нарушающих требования действующего законодательства или имеющей признаки состава административно или уголовного наказуемого деяния; не использовать объект аренды для хранения предметов изъятых из гражданского оборота; не использовать объект аренды для хранения предметов ограниченного гражданского оборота без получения соответствующих лицензий и разрешений.
   5.4.6. В случае досрочного прекращения или расторжения договора своевременно возвратить Арендодателю объект аренды в надлежащем состоянии, не хуже чем состояние на момент передачи объекта аренды в арендное пользование, и/или возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения состояния объекта аренды.
   5.4.7. Беспрепятственно допускать к объекту аренды представителей Арендодателя, с целью проверки его использования в соответствии с условиями настоящего Договора.
   5.4.8. Не осуществлять неотделимые улучшения объекта аренды без письменного согласия Арендодателя. Если улучшения могут быть отделены от объекта аренды без его повреждения, наниматель имеет право на их изъятие. Улучшения, которые не могут быть отделены от объекта аренды без его повреждения, после прекращения действия настоящего Договора (его расторжения, окончания срока действия) становятся собственностью Арендодателя. Стоимость произведенных улучшений не возмещается Арендатору; Арендатор не имеет права на возмещение или на зачисление в счет арендной платы стоимости каких-либо расходов на улучшение объекта аренды внезависимости от наличия согласия Арендодателя на их осуществление (если об ином стороны не договорились в письменной форме отдельно для каждого конкретного случая).
   5.4.9. Обеспечивать сохранность объекта аренды, нести риски его случайной гибели, повреждения в т.ч. вследствие противоправных действия третьих лиц.
   5.4.10. Самостоятельно возмещать убытки, причиненные третьим лицам, в связи с использованием объекта аренды. Арендатор обязан возместить Арендодателю все расходы, понесенные Арендодателем при исполнении указанной в настоящем пункте обязанности вместо Арендатора не позднее трех дней от даты направления Арендодателем соответствующего требования Арендатору.
   5.4.11. Арендатор обязан в доказательство выполнения обязательства, установленного п. 4.4. настоящего Договора, направлять копии расчетных книжек и квитанций об оплате в формате .jpg (сканированная копия) на электронный адрес Арендодателя __________________________, не позднее 15 числа каждого месяца. Арендатор не имеет права отрицать факт отправки документа, направленного в порядке, установленном настоящим пунктом.
   5.5. Стороны имеют и другие права и обязанности, не перечисленные в настоящем договоре, но предусмотренные действующим законодательством и вытекающие из условий реализации настоящего договора.
   
   
   6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
   6.1. Сторона, которая невыполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему Договору или закону, причинила второй стороне убытки, обязана возместить их в полном объеме.
   6.2. За нарушение сроков исполнения денежных обязательств (оплата арендной платы, коммунальных услуг и пр.) Арендатор несет ответственность согласно действующего законодательства в т.ч. согласно Закону Украины «Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств» 543/96-ВР от 22.11.1996 г.
   6.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему договору.
   6.4. Арендатор, просрочивший возврат объекта аренды обязан уплачивать в сроки, предусмотренные для оплаты арендной платы по настоящему договору, договорную санкцию (ч. 2 ст. 546 Гражданского Кодекса Украины) которая исчисляется как двойная сумма арендной платы, установленной настоящим Договором, за каждый календарный месяц просрочки возврата, а также возмещать расходы на квартирную плату, телекоммуникационные, коммунальные услуги и иные расходы на содержание и обслуживание объекта аренды в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
   6.5. Стороны примут все меры к разрешению разногласий и споров, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, путем досудебного урегулирования споров. В случае невозможности их разрешения путем досудебного урегулирования, разногласия и споры будут переданы на рассмотрение суда в соответствии с законодательством Украины.
   
   7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
   7.1. Стороны пришли к соглашению, что во время заключения настоящего договора и согласования его условий, стороны предоставляют друг другу такие гарантии: заключение договора отвечает интересам сторон; сторонами совершены все действия, необходимые для подписания и исполнения настоящего Договора; подписание Договора и его исполнение не является нарушением и не противоречит действующему законодательству, а также, какому либо договорному обязательству или ограничению, обязательному для сторон; сторонами достигнуто согласие по всем существенным условиям договора; волеизъявление сторон является свободным, осознанным и отвечает их внутренней воле; в момент заключения Договора стороны понимают значение и последствия своих действий и могут ими управлять, понимают природу совершаемой сделки, свои прав и обязанности по ней; свободно владеют русским языком, что позволяет им правильно понимать и толковать текст Договора; Договор заключен с целью наступления предусмотренных в нем последствий (не является фиктивным), не скрывает иную сделку (не является притворным) и направлен на наступление реальных правовых последствий, предусмотренных в нем.
   7.2. Для целей настоящего Договора любое письменное уведомление считается полученным Арендатором если уведомление направлено ценным письмом с описью вложений по адресу, указанному Арендатором в своих реквизитах, или сообщенному Арендатором дополнительно. Для целей настоящего пункта Арендатор принимает безусловное обязательство незамедлительно сообщать Арендодателю об изменении адреса, по которому Арендатор получает корреспонденцию.
   7.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
   7.4. На отношения, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, не распространяет свое действие Закон Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества».
   7.5. Стороны установили следующий порядок реализации преимущественных прав Арендатора на покупку объекта аренды: Арендодатель направляет Арендатору уведомление, содержащее существенные условия продажи объекта аренды. Если Арендатор письменно не дал согласие Арендодателю на приобретение объекта аренды на указанных условиях в течение тридцати дней от даты направления уведомления, Арендатор считается отказавшимся от преимущественного права на покупку объекта аренды на предложенных условиях.
   


Автор: ukrix | Відгуки: 0 | Перегляди: 3113 | 26/03/2012 Документи для роботи - Договори

Ссылка на статью:


Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
ДОГОВОР Об оказании консультационных и посреднических услуг
Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику консультационные и посреднические услуги при отборе и тестировании претендентов на получение работы, рассмотрение рекомендаций, консультирование в вопросах безопасности и охраны промышленных объектов, помещений и гражданских зданий, включая оценку их безопасности , предоставление других коммерческих услуг, включая услуги различного посредничества.

Автор: ukrix |Відгуки:2 | Перегляди:3397 | 20/09/2011 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР экспедирования на автомобильные перевозки
Настоящий договор регулирует взаимоотношения сторон при выполнении Экспедитором в интересах Перевозчика услуг, связанных с организацией перевозки грузов в городском, междугородном международном сообщении.

Автор: ukrix |Відгуки:2 | Перегляди:4698 | 06/04/2011 Документи для роботи - Договори
ДОГОВІР ПОСТАВКИ
Постачальник засвідчує, що на момент підписання відповідної видаткової накладної (акту прийому-передачі продукції) він буде власником такої Продукції, Продукція нікому іншому, окрім Покупця не буде продана (поставлена).

Автор: ukrix |Відгуки:4 | Перегляди:3826 | 20/08/2012 Документи для роботи - Договори
Цивільно-правовий договір
Виконавець виконує роботу на свій ризик, самостійно організовує виконання роботи, не має права на одержання допомоги із соціального страхування, не сплачує страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:2957 | 25/02/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР КОМИССИИ НА ИМПОРТ ТОВАРА
Комиссионер по поручению и за счет валютных средств Комитента обязуется совершить от своего имени сделку по покупке товаров, именуемых в дальнейшем "Товар", а также осуществить его ввоз из-за пределов таможенной границы Украины с целью последующей передачи Комитенту, по ценам согласованным Сторонами в Приложении No.1 к настоящему договору.

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:5161 | 25/02/2012 Документи для роботи - Договори